Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
predaja e-kníh (elektronických kníh)

Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:
Mladé topole, o. z.
Zastúpené: Mgr. Martina Straková, PhD.
IČO: 50995090
DIČ: Nie je platcom DPH.
So sídlom: Kuklovská 17, 841 04 Bratislava IV – Karlova Ves, SR
Občianske združenie zapísané v registri Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dňa 26. júla 2017 pod spis. zn.: VVS/1-900/90-5152.
E-mail: mladetopole(at)gmail.com
Kontaktný telefón: 0903 840 652
www.mladetopole.sk
(ďalej len „Predávajúci“).
2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke a dostupného na internetovej adrese www.mladetopole.sk (ďalej len „internetový obchod“).
3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišná dohoda v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

 

I. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej uvedené ako „VOP“) platia pre nákup e-kníh, (ďalej aj ako „digitálny obsah“ alebo „e-kniha“) cez webové rozhranie www.mladetopole.sk. 
2. Nákup e-knihy prebieha na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvárania Kúpnej zmluvy je podrobne opísaný v čl. III. týchto VOP. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a podrobne uvádzajú a vysvetľujú práva a povinnosti oboch strán Kúpnej zmluvy, teda Kupujúceho i Predávajúceho. VOP riešia aj niektoré ďalšie otázky, ktoré súvisia s nákupom digitálneho obsahu alebo s používaním internetových stránok www.mladetopole.sk. 
3. VOP obsahujú informácie, ktoré sú nevyhnutné ešte predtým, ako si e-knihu zakúpite. Kontakty na predávajúceho sa nachádzajú v čl. II. týchto VOP. Tým, že Kupujúci klikne na tlačidlo „odoslať“, potvrdzuje, že VOP videl, čítal a súhlasí s nimi, ako aj s priebehom obchodu a spolupráce, ako sú upravené vo VOP.
4. Vo VOP máte k dispozícii všetky podstatné informácie. Na rýchlejšiu orientáciu je tu obsah:

 

Obsah VOP:

I. Úvodne ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok

II. Dôležité pojmy (definície)

III. Objednávka a uzavretie Kúpnej zmluvy

IV. Cena e-knihy a platba

V. Dodacie podmienky

VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardvérom a softvérom

VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

VIII. Záruka, práva z chybového plnenia, reklamačný poriadok

IX. Riešenie sťažností a spotrebiteľských sporov

X. Záverečné ustanovenia

 

II. Dôležité pojmy (definície)

1. PREDÁVAJÚCI.
Predávajúcim je: o. z. Mladé topole
IČO: 50995090
DIČ: Nie je platcom DPH.
So sídlom: Kuklovská 17, 841 04 Bratislava IV – Karlova Ves, SR.
Občianske združenie zapísané v registri Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dňa 26. júla 2017 pod spis. zn. VVS/1-900/90-5152.
Kontaktný telefón: 0903 840 652
Adresa na doručovanie elektronickej pošty: mladetopole(at)gmail.sk
2. KUPUJÚCI. Kupujúci je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania www.mladetopole.sk uzavrie s Predávajúcim Kúpnu zmluvu a tým zakúpi e-knihu. Kupujúcim môže byť podnikateľ (podnikajúca fyzická osoba – SZČO alebo právnická osoba, napr. s. r. o. alebo akciová spoločnosť) alebo spotrebiteľ.
3. SPOTREBITEĽ. Spotrebiteľom sa podľa zákona rozumie fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania. Ak ste fyzická osoba a v objednávke uvediete IČO, Predávajúci bude predpokladať, že Kúpnu zmluvu uzatvárate ako podnikateľ, a nie ako spotrebiteľ.
4. SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA. Je to kúpna zmluva, v ktorej ako Kupujúci vystupuje spotrebiteľ. Podľa platných zákonov je spotrebiteľ chránený viac ako Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Súčasne má Predávajúci viac povinností voči Spotrebiteľovi než voči inému Kupujúcemu a je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi informácie stanovené ako Občianskym zákonníkom, tak aj zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). Ak je Kupujúcim iná osoba než Spotrebiteľ, nebudú sa aplikovať tie ustanovenia VOP, ktoré slúžia výhradne na ochranu spotrebiteľa.
5. ZMLUVA UZATVORENÁ DIŠTANČNÝM SPÔSOBOM. Je to taká Kúpna zmluva, ktorá je uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, t. j. je uzatvorená bez toho, aby sa Predávajúci a Kupujúci museli osobne stretnúť, pretože ju uzatvárajú cez webové rozhranie alebo prostredníctvom mailovej komunikácie, telefonicky alebo s využitím obdobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie a telefónne hovory) si hradíte sami a nelíšia sa od bežnej sadzby účtovanej vaším operátorom, resp. poskytovateľom internetového pripojenia. Vykonaním objednávky výslovne súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku.
6. ROZHODNÉ PRÁVNE PREDPISY. Sú to platné právne predpisy, ktorými sa riadi vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ide predovšetkým o Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“) a v prípadoch, keď je Kupujúcim spotrebiteľ, je to aj zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Predávajúci vyhlasuje, že je oprávnený uzatvárať kúpnu zmluvu na e-knihy a nakladať s predmetmi ochrany v rozsahu a za podmienok upravených týmito VOP.

 

III. Objednávka a uzavretie Kúpnej zmluvy

1. Kupujúci objednáva e-knihu cez webové rozhranie, t. j. cez automatický objednávkový systém, odoslaním vyplneného objednávkového formulára.
2. OPIS E-KNIHY. Na webovom rozhraní je uvedený podrobný opis ponúkanej e-knihy včítane uvedenia toho, čo obsahuje, komu je určený, čo môže čitateľom priniesť a v akom formáte je dostupný. Je tam i podrobný opis bonusov, ktoré sú k e-knihe poskytnuté. Akékoľvek prezentácie uvedené na webovom rozhraní majú informatívny charakter.
3. OBJEDNANIE E-KNIHY. Na objednávanie e-knihy cez webové rozhranie slúži objednávkový formulár, kde Kupujúci vyplní svoje meno, priezvisko alebo meno firmy, adresu, e-mail (adresa elektronickej pošty), telefónne číslo, u podnikateľov IČO, DIČ a kliknutím zvolí spôsob úhrady.
Pred odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť skontrolovať a meniť údaje vložené do objednávkového formulára a prípadne ešte opraviť vzniknuté chyby a nezrovnalosti. Kupujúci objednávku odošle kliknutím na tlačidlo „odoslať“.
O prijatí objednávky vás budeme informovať e-mailom zaslaným na vašu adresu elektronickej pošty, ktorú ste zadali v objednávke. Informácia o prijatí objednávky sa zasiela automaticky. Ak v potvrdení nie je uvedené, že objednávku prijímame, zašleme vám informáciu o prijatí objednávky v nasledujúcom e-maile. Do okamihu, keď je vám doručené potvrdenie o prijatí vašej objednávky, je možné telefonicky alebo e-mailom (na adresu uvedenú v čl. II. VOP) objednávku zrušiť. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na vašu adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke je Kúpna zmluva uzatvorená.
V prípade akýchkoľvek pochybností vás môžeme kontaktovať s cieľom overiť pravosť objednávky. Ak sa pravosť objednávky nepodarí overiť, predpokladá sa, že objednávka vôbec nebola podaná a takou objednávkou sa Predávajúci ďalej nezaoberá (objednávka sa bude považovať za bezpredmetnú).
4. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a v elektronickej podobe, tvorí ju vaša objednávka, jej prijatie zo strany Predávajúceho a tieto VOP. Zmluvu archivujeme v elektronickej podobe a nie je prístupná online.

 

IV. Cena e-knihy a platba
1. CENA E-KNIHY. Na webovom rozhraní je vždy uvedená aj aktuálne platná cena e-knihy. Cena je platná po celý čas jej zverejnenia na webovom rozhraní. Ak je cena uvedená ako cena „v akcii“, je spolu s tým uvedené aj to, za akých podmienok a dokedy akciová cena platí. Vzhľadom na charakter e-knihy nevznikajú žiadne náklady na dopravu ani ďalšie náklady spojené s jej dodaním. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky (t. j. predtým, než kliknete na tlačidlo „odoslať“) je preto už konečnou cenou.
2. Dohodnutou kúpnou cenou je cena uvedená pri e-knihe v okamihu odoslania vašej objednávky (cena uvedená v odoslanom objednávkovom formulári). Ak by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na webovom rozhraní (tým sa myslí predovšetkým preklep, chyba pri zadávaní ceny) alebo k obdobnej chybe v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný vám za túto zjavne chybne uvedenú cenu e-knihy dodať, a to ani v prípade, že došlo k automatickému potvrdeniu prijatia objednávky. V prípade, že by z vašej strany už došlo k úhrade tejto zjavne nesprávnej ceny, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak dôjde k zmene kúpnej ceny v čase medzi odoslaním vašej objednávky a jej potvrdením z našej strany, platí kúpna cena platná v okamihu odoslania objednávky, ak nedôjde medzi nami k inej výslovnej dohode.
3. Ak sa medzi nami výslovne nedohodne inak, sme povinní vám e-knihu dodať až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny.
4. spôsob platby. Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
- Bezhotovostne bankovým prevodom na účet Predávajúceho (platba trvá väčšinou 1 až 2 pracovné dni). Pokyny na platbu v podobe zálohovej faktúry dostanete v e-maile potvrdzujúcom prijatie objednávky. (Ak nevystavujete zálohovú faktúru, vyškrtnite informáciu „v podobe zálohovej faktúry“; ak vystavujete rovno klasickú faktúru, text nahraďte slovami „v podobe faktúry“.) Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť príslušný variabilný symbol, aby mohla byť platba rýchlo identifikovaná a e-kniha čo najskôr odoslaná.
- Bezhotovostne platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro alebo bankovým prevodom online (platba prebehne ihneď). Platobné online metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY, s. r. o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY, s. r. o.

 

 

Platbu je možné vykonať nasledovnými platobnými kartami

vydanými v Slovenskej a Českej republike:

 

Maestro Mastercard Visa Mastercard Electronic Visa Electron

 

maestro.jpg

 

 

 

 

- Prípadné ďalšie spôsoby platby budú uvedené na webovom rozhraní alebo môžu byť medzi nami výslovne dohodnuté. Kúpna cena sa hradí v eurách.

5. SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY
V prípade bezhotovostného prevodu je kúpna cena splatná do 7 dní od potvrdenia prijatia objednávky. Dátum splatnosti je uvedený v pokynoch k platbe, v zálohovej faktúre. Kúpna cena sa považuje za uhradenú v okamihu, keď je príslušná suma pripísaná na bankový účet Predávajúceho. O prijatí platby vám bude vystavený doklad o prijatej platbe, ktorý pri online platobných metódach dostanete obratom po vykonaní platby, v ostatných prípadoch do 3 pracovných dní od prijatia platby. E-knihu nie je možné uhradiť formou splátkového kalendára.

 

VI. Dodacie podmienky

1. SPÔSOB DODANIA E-KNIHY
E-kniha vo formáte pdf bude zaslaná po uhradení kúpnej ceny na elektronickú adresu, ktorú ste nám dali k dispozícii, ako príloha mailovej správy alebo ako odkaz v podobe adresy webovej stránky, na ktorej je obsah možné stiahnuť alebo otvoriť.
2. DODACIA LEHOTA
Dĺžka dodacej lehoty závisí od zvoleného spôsobu platby. Ak sa platba vykonáva bežným bankovým prevodom, bude e-kniha dodaná najneskôr do 3 pracovných dní po tom, keď bude platba pripísaná na bankový účet o. z. Mladé topole.
3. NÁKLADY NA DOPRAVU
S ohľadom na charakter produktu (e-kniha) sa neúčtujú žiadne náklady na dopravu.
4. Po dodaní e-knihy si, prosím, čo najskôr skontrolujte funkčnosť a dostupnosť obsahu. Ak zistite nedostatky alebo chyby, kontaktujte nás, aby sme mohli vykonať nápravu. Podrobnosti reklamácie sú uvedené v čl. VIII. týchto VOP.
5. Aby bol digitálny obsah plne funkčný, vyžaduje sa, aby ste mali k dispozícii hardvérové a softvérové vybavenie umožňujúce najmä otvoriť dokumenty vo formáte pdf a pracovať s nimi (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

 

VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho účinnosti s hardvérom a softvérom
1. Digitálny obsah (e-knihu) zasielame iba vám ako Kupujúcemu na vašu elektronickú adresu, prípadne sprístupnením adresy webovej stránky, kde je obsah umiestnený. Obsah e-knihy si stiahnete v internetovom prehliadači, ak bol dodaný formou zaslania odkazu na webovú stránku. Na stiahnutie e-knihy je nevyhnutné, aby ste boli pripojení k sieti internet s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Nezodpovedáme za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti alebo pomalej rýchlosti vášho internetového pripojenia. Môže sa stať, že obsah e-knihy je krátkodobo nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadku servera. Webové stránky sa môžu aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.
2. Digitálny obsah je chránený autorským právom a nie je možné ho bez výslovného súhlasu autora ďalej šíriť alebo umožniť jeho použitia ďalšími osobami. E-kniha slúži len na vzdelávacie a informačné účely a je vytvorená s využitím vedomostí a skúseností jej autora. Ide o návody a odporúčania a záleží len na vašich schopnostiach a ďalších okolnostiach, aké výsledky s jej pomocou dosiahnete. Produkty nemôžu nahradiť osobnú konzultáciu. Nezodpovedáme za váš prípadný neúspech v aplikácii postupov, rád a odporúčaní uvedených v e-knihe.

 

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
1. Spotrebiteľ môže zo zákona odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez udania dôvodov v 14-dennej lehote od uzavretia kúpnej zmluvy. Keďže nám záleží na vašej spokojnosti, poskytujeme vám nad rámec zákonných povinností garanciu spokojnosti. Kupujúci má možnosť v lehote do 30 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu, ak e-kniha nesplní jeho očakávania alebo aj z akéhokoľvek iného dôvodu. V takom prípade nás o uplatnení garancie spokojnosti informujte elektronicky na mladetopole(at)gmail.com alebo písomne na adrese uvedenej v úvode týchto VOP. V informácii uveďte, že využívate právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v 30-dňovej lehote a priložte, prosím, pokiaľ to je možné, doklad o kúpe e-knihy alebo aspoň uveďte dátum nákupu, svoje identifikačné údaje a údaj o tom, akú e-knihu ste zakúpili. Odstúpiť od kúpnej zmluvy možno jednoducho aj vyplnením formulára, ktorý nájdete tu. V prípade použitia vzorového formulára vám bez zbytočného odkladu potvrdíme jeho prijatie. Odstúpenie nemusíte nijako odôvodňovať.
2. Uplatnenie garancie spokojnosti formou podľa predchádzajúceho odseku v 30-dňovej lehote znamená, že odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa musí odoslať mailom na mladetopole@gmail.com alebo sa musí doručiť poštou na adresu uvedenú v čl. II. ods. 1 VOP.
3. Kupujúci môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj v ďalších prípadoch ustanovených zákonom alebo Kúpnou zmluvou a VOP, najmä v prípade chybného plnenia (článok VIII. VOP). Predávajúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia povinností Kupujúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, najmä v prípade, keď by došlo k neoprávneným zásahom do webového rozhrania, k porušeniu autorských práv a v ďalších prípadoch stanovených zákonom. V prípade, že by zo strany Kupujúceho nedošlo k úhrade kúpnej ceny ani v lehote do 10 dní po jej splatnosti, kúpna zmluva uplynutím tejto lehoty zaniká.
4. Ak je spolu s e-knihou poskytnutý darček či bonus, je darovacia zmluva medzi nami uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy z vašej strany bez uvedenia dôvodov, stráca darovacia zmluva účinnosť a ste povinní vrátiť poskytnutý darček najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Všetky darčeky a bonusy sa zasielajú či sprístupňujú až po úhrade kúpnej ceny, ak nie je na webovom rozhraní uvedené, že sa odosielajú až po uplynutí lehoty garancie spokojnosti.

 

VIII. Záruka, práva z chybného plnenia, reklamačný poriadok

1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv chybného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
2. Práva zo záruky sa riadia najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3. Predávajúci zodpovedá za to, že e-kniha pri prevzatí nemá chyby. Ak ste Spotrebiteľ, tak v prípade, že sa chyba prejaví do 6 mesiacov od prevzatia, sa predpokladá, že e-kniha bola chybná už pri prevzatí. Ak ste Spotrebiteľ, zodpovedáme aj za to, že sa chyby nevyskytnú v záručnej lehote, ktorá predstavuje 24 mesiacov od prevzatia e-knihy.
4. V prípade výskytu chyby, ktorú nemožno odstrániť, alebo v prípade opakovaného výskytu chyby alebo výskytu väčšieho počtu chýb máte právo požadovať výmenu e-knihy za novú alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že neodstúpite od zmluvy alebo neuplatníte právo na dodanie novej e-knihy bez chýb, môžete požadovať primeranú zľavu. Primeranú zľavu môžete žiadať aj v prípade, že by sme neboli schopní vám novú e-knihu bez chýb dodať, ako aj v prípade, že by sme nezabezpečili nápravu v primeranom čase alebo že by vám zaistenie nápravy spôsobilo značné ťažkosti. Vzhľadom na charakter e-knihy prichádza do úvahy ako chyba nedostupnosť časti obsahu, prípadne chýbajúca alebo nečitateľná časť.
5. Právo z chybného plnenia vám nepatrí, ak by ste pred prevzatím e-knihy vedeli, že e-kniha má chybu, alebo ste chybu sami spôsobili. Záruka a nároky zo zodpovednosti za chyby sa nevzťahujú na chyby spôsobené nesprávnym používaním alebo uložením e-knihy.
6. Ak vám e-kniha nebola dodaná v dodacej lehote, prosíme vás, skontrolujte si najprv priehradky „hromadná pošta“ a „spam“. Pokiaľ ani tam e-knihu nenájdete, uplatnite reklamáciu podľa nasledujúceho odseku.
7. Reklamáciu môžete uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení chýb. Reklamáciu je možné uplatniť mailom na adrese elektronickej pošty mladetopole@gmail.com alebo zaslať písomne na adresu uvedenú v čl. II. VOP. Uvítame, ak k reklamácii priložíte faktúru alebo iný doklad o kúpe, opis reklamovanej chyby a návrh riešenia reklamácie. Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní, pokiaľ sa výslovne nedohodneme inak. Ak ste Spotrebiteľ, o uplatnení a vybavení reklamácie vám poskytneme písomné potvrdenie.

 

IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

1. Ak máte k uzavretiu kúpnej zmluvy, jej plneniu či činnosti o. z. Mladé topole nejakú sťažnosť, kontaktujte nás na adrese uvedenej v čl. II. VOP alebo na adrese elektronickej pošty mladetopole(at)gmail.com.
2. Dohľad nad dodržiavaním predpisov o ochrane spotrebiteľov vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Dozor nad dodržiavaním predpisov o ochrane osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Aj na tieto orgány sa môžete obrátiť so svojimi sťažnosťami.
3. Ak medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom dôjde k spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie. Subjektom mimosúdneho riešenia podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk. Ak ste spotrebiteľ, môžete využiť aj online platformu na riešenie sporov, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X. Záverečné ustanovenia

1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do času splnenia povinností Predávajúceho a Kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy.
2. Ochranu osobných údajov rieši samostatný dokument, ktorý nájdete na webovom rozhraní https://www.mladetopole.sk/ochrana-osobnych-udajov.
3. Upozorňujeme, že sme oprávnení tieto VOP jednostranne meniť, pre Kupujúceho však vždy platí text obchodných podmienok účinný v okamihu odoslania objednávky.
4. Tieto VOP sú účinné od 1. januára 2022.


Priamy link obchodných podmienok v pdf formáte.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku23. 2. 2022, 17:51, zobrazené 1538x