O nás

Vraví sa, že topole začujeme skôr, ako ich uvidíme. Je to ich neopakovateľné šumenie listov vo vetre. Stačí zavrieť oči a počúvať. Počúvať svet okolo seba, ale načúvať aj svojmu vnútru. Občianske združenie Mladé topole spája ľudí s kreatívnym duchom, so slobodným a otvoreným myslením, ľudí hľadajúcich priestor na sebarealizáciu, ktorým nie je ľahostajné ich okolie a životné prostredie, ale aj tých, ktorí sa cítia byť z rôznych dôvodov zo spoločnosti vylúčení.

 

Ťažiskom činnosti o. z. Mladé topole je:

  • Umelecká a vedecká tvorba,
  • Vedecký výskum,
  • Organizovanie kultúrnych podujatí, umeleckých a vedeckých seminárov, workshopov, programov, sympózií, súťaží, výmen, pobytov, knižných, umeleckých a filmových prezentácií a výstav,
  • Publikačná, edičná, vydavateľská a dramaturgická činnosť,
  • Poskytovanie informačného, výskumného, poradenského, produkčného a propagačného servisu pre členov, kultúrne účely a projekty.

Logo na stiahnutie


Young Poplars Civic Association

They say that you can hear the poplar tree before you see it. It is the first to start whispering when the wind hits its foliage. Just close your eyes and listen to the world around you, listen to your inside as well. The civic association Young Poplars (Mladé topole) connects people with a creative spirit, with a free and open mind, people seeking space for self-realization, who are not indifferent to their surroundings and environment but also those who feel excluded from society for various reasons.

 

Focus of activities:

  • Artistic and scientific creation;
  • Scientific research;
  • Organizing cultural events, artistic, educational and scientific seminars, workshops, programs, symposia, competitions, exchanges, residencies, book, artistic and film presentations and exhibitions;
  • Publishing, editorial and dramaturgical activities;
  • Providing informational, research, consulting, production and promotional services for members, for cultural purposes and artistic and/or educational projects.

Logo to download

 

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku4. 11. 2018, 11:40, zobrazené 3456x
5.0 8Hodnotenie